KIUSAMISEST VABA KOOL

MTÜ Lastekaitse Liit alustas oktoobris 2013a. pilootprojektiga “Kiusamisest vaba kool”

KIUSPROJEKTI TUTVUSTUS

MTÜ Lastekaitse Liit alustas projektiga „Kiusamisest vaba lasteaed“ 2010 aastal 10 lasteiaga üle Eesti. Praeguseks on  projektiga “Kiusamisest vaba lasteaed” liitunud üle Eesti 317 koolieelse lasteasutuse.

Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” metoodika lähtub lapsest ning keskendub  kogu lasterühmale ja klassile tervikuna.

Metoodika „Kiusamisest vaba lasteaed ja kool” eesmärk on luua lasteaia ja algklasside laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt. Kus lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes seda ise ei suuda.

Lasteaias loodud head suhted on kooli minevatele lastele vajalik pagas, mis aitab toime tulla sotsiaalsete suhetega koolis. Sõbralikuma ja positiivsema koolikeskkonna saavutamiseks on vajalik probleemi ennetamisega tegeleda varases koolieas. “Kiusamisest vaba kool” programmil on kolm sihtrühma: õpilased, lastevanemad ja õpetajad. Kiusamise ennetamiseks on vajalik nende sihtgruppide koostöö, et luua klassides kõikide laste vahel head suhted.
“Kiusamisest vaba kool” metoodika pakub lastele vahendeid, kuidas lahendada kiusamisolukordi, ja kuidas seista enda või teiste eest kui kogetakse narrimist.

Laste vahel heade suhete loomine on kesksel kohal ka õpetajate ja teiste spetsialistide tegevuses, kes on koos õpilastega iga päev koolis ja pärast kooli huviringides jm. “Kiusamisest vaba kool” metoodiliste materjalide abil saavad õpetajad algatada ettevõtmisi, mis suurendavad laste ühtsustunnet.  Metoodikas on tähtis osa ka lastevanemate panusel, sest lapsevanemana vastutate ka Teie kiusamises ennetamise eest. Te saate seda teha, kui toetate laste hakkamasaamist ja lastevahelist head läbisaamist, nii et keegi ei tunneks end eemaletõrjutuna.

MEIE KOOLIST OSALEB PILOOTPROJEKTIS3A JA 3B (KAASATUD KA 3C) ning 2A ja 2c.

KIUSAMISEST VABA KOOL