Vastuvõttu 10. klassi reguleerivad Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus ja Tallinna Laagna Gümnaasiumi vastuvõtu tingimused ja kord.

Tallinna Laagna Gümnaasiumi 10. klassi kandideerijad saavad valida kahe õppesuuna vahel:

 • Tervishoid 
 • Infotehnoloogia

Tallinna Laagna Gümnaasiumis on B2-tasemel võõrkeeleks inglise keel või prantsuse keel, B1-tasemel võõrkeeleks vene keel ning kolmandaks võõrkeeleks saksa, prantsuse või soome keel.

Vastuvõtt 10. klassi õppeaastaks 2024/2025

10. klassi võetakse õpilasi vastu konkursi alusel. Konkursi kriteeriumid on:

 • 9. klassi tunnistuse 9 aine I ja II trimestri keskmine hinne;
 • sisseastumistestide tulemused;
 • motivatsioonikiri;
 • vestlus.

1.–20. märts 2024

Avalduse esitamine Tallinna Laagna Gümnaasiumi 10. klassi kandideerimiseks toimub keskkonnas https://sisseastumine.ee/.

Avaldusele tuleb lisada hinneteleht vähemalt kahe trimestri hinnetega ja motivatsioonikiri (~300 sõna).

Hinnetelehe ja motivatsioonikirja failid laadida üles PDF-failidena. Mõlema faili nimetus peab sisaldama õpilase ees- ja perekonnanime.

20.–25. märts 2024

Ühtsed gümnaasiumisse sisseastumise (EIS) testid on järgnevatel koolidel: Tallinna Laagna Gümnaasium, Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tallinna Mustamäe Gümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Kuristiku Gümnaasium ja Tallinna Saksa Gümnaasium.

Õpilase registreerivad EIS ühistestile koolid, kuhu õpilane kandideerib.

Tallinna Laagna Gümnaasiumi, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi, Tallinna Mustamäe Gümnaasiumi, Tallinna Järveotsa Gümnaasiumi, Tallinna Kuristiku Gümnaasiumi, Tallinna Saksa Gümnaasiumi ja Pirita Majandusgümnaasiumi õpilased sooritavad sisseastumistesti oma koolis, ülejäänud koolide õpilased valivad soorituskoha eelneva seitsme kooli hulgast katsetele registreerumisel.

Mitmesse kooli kandideerimisel tuleb valida igal taotlusel üks ja sama soorituskoht. Õpilast teavitatakse testi sooritamise kohast.

1. aprill 2024 – e-testid

Ühtsed e-testid toimuvad  1. aprillil 2024 kell 14:00. Testid toimuvad infosüsteemis EIS. EISi sisselogimiseks on vajalik Smart-ID, Mobiil-ID, HarID või ID-kaart (koos paroolidega). Palume kandidaadil eelnevalt (enne testide toimumispäeva) veenduda, et EISi sisselogimine õnnestub.

Videojuhend sisselogimise kohta: Kuidas EISi sisse logida?

EIS keskkonnas sisseastumistestide sooritamine eesti keeles, matemaatikas ja inglise keeles.

Testide sooritamiseks on aega 90 minutit. Kõikides testi osades saab liikuda ülesannete vahel edasi-tagasi.

Eesti keele test kontrollib järgmisi teemasid:

 • kirjavahemärgistus;
 • vormiõpetus; 
 • täheortograafia; 
 • algustäheortograafia;
 • kokku-lahku kirjutamine;
 • teksti mõistmine (lugemisülesanne).

Matemaatika test kontrollib järgmisi teemasid:

 • avaldiste lihtsustamine;
 • kirjalik arvutamine;
 • võrrandid, võrrandisüsteemid ja tekstülesanded;
 • protsentülesanded;
 • funktsioonid (pöördvõrdeline seos, lineaar- ja ruutfunktsioon);
 • geomeetria (kolmnurk (sh Pythagorase teoreem), nelinurk, ring, kuup, risttahukas).

Hindamisel arvestatakse tekstist arusaamist, õige lahendusidee leidmist ning lahenduskäigu ja vastuse esitamise oskust.

Taskuarvuti kasutamine on lubatud.

Inglise keele test sisaldab järgmist:

 • kuuldud teksti põhjal küsimustele vastamine (Listening);
 • teksti lugemist ja sellest vigade ülesotsimist (Error correction);
 • valikvastustega ülesannet (Multiple choice);
 • ajavorme (verb tuleb panna õigesse ajavormi vastavalt kontekstile) (Tenses);
 • sõnatuletust (Word formation);
 • teksti mõistmine (Reading).

15. aprill 2024 – testide tulemused avalikustatakse EISis

Tulemust näevad EISis:

 • testide sooritaja ise;
 • gümnaasiumid, kellele on õpilane EISi või kooli kandideerimise teel vaatamise õiguse andnud;
 • õpilase praegune kool juhul, kui seal viiakse ka test läbi ja õpilane on andnud registreerides tulemuse vaatamise õiguse.

15. aprill 2024 – algavad vestlused

Vestlused õpilaskandidaatidega viiakse läbi pärast e-testide toimumist.

Kandidaadid kutsutakse vestlusele kõikide testide tulemuste ja 9. klassi tunnistuse hinnete järgi moodustunud pingerea alusel.

Vestlused toimuvad koolimajas, vestluse aeg saadetakse avalduses esitatud e-posti aadressile.

1. juuni 2024

Õpilaskandidaatide nimekirja arvatavaid ja mittearvatavaid kandidaate teavitatakse e-kirja teel.

Hiljemalt 15. juuniks 2024 ootame õpilaskandidaatidelt otsust koolis õppima asumise kohta.

Konkursi edukalt läbinud õpilane võetakse vastu gümnaasiumiklassi, kui ta on esitanud kantseleisse vajalikud dokumendid (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht, isiklik avaldus kooli vastuvõtmiseks koos lapsevanema nõusolekuga ning isikut tõendava dokumendi koopia).

25.–28. juuni 2024 – dokumentide esitamine

Lisainformatsioon: laagna@laagna.edu.ee

Andmed uuendatud 28.02.2024