Logopeedilise abi eesmärgiks on toetada hariduslike erivajadustega (HEV) õpilaste suulise ja kirjaliku kõne arengut ning toetada neid õppekavale vastavate teadmiste omandamisel.

Logopeed

  • selgitab välja koolis õppivad ja kooli astuvad logopeedilist abi vajavad 1.–5. klasside õpilased, erandkorras ka spetsialisti abi vajavad 6.–9. klasside õpilased.
  • moodustab logopeedilise abi rühmad ning töötab nendega vastava erimetoodika alusel kirjutamis– ja/või lugemispuude korrigeerimise ja kirjaliku ning suulise väljendusoskuse arendamise eesmärgil.
  • tegeleb häälduspuuete kõrvaldamisega õpilastel, kelle vanemad on sellest huvitatud ja valmis oma last toetama.
  • teeb koostööd eesti keele ja klassiõpetajatega ning tugispetsialistidega, vajadusel toetab õpetajaid individuaalse õppekava koostamisel ja diferentseeritud hindamise rakendamisel.
  • konsulteerib lapsevanemaid ja õpilasi, vajadusel suunab neid teiste erispetsialistide juurde.

Logopeed:
Marika Mällo
E-post: marika.mallo@laagna.edu.ee