2023/2024 õppeaasta eesmärgid

  1. Kooli õppekava ja ainekavade uuendamine vastavalt uuele õppekavale.
  2. Õpetajate professionaalse arengu ja heaolu toetamine.
  3. Koostöö erinevate huvigruppide ja koostööpartneritega, mis toetab kooli jätkusuutlikku arengut.
  4. Osalemine professionaalse eesti keele õpetaja projektis.
  5. Kool on väärtuspõhise koolikultuuriga (kiusamisvaba, viisakas riietus, reegleid järgiv) õppiv ja arenev organisatsioon, mis tugineb ühistele väärtustele ja koostööle. Osalemine VEPA projektis.
  6. Arvestame Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtteid koolielus.
  7. Koolil on ökomärgis „Roheline lipp“. Arendame keskkonda säästvat ning loodust hoidvat mõtteviisi ja käitumist. Järgime Tallinna HA teemakuude soovitusi.
Andmed uuendatud 13.11.2023