Tallinna Laagna Gümnaasiumi PÄEVAKAVA

I ÜLDSÄTTED

 1. Päevakava sätestab koolipäeva vältel korraldatavate tegevuste toimumisjärjestuse ja nende ajalise kestuse.
 2. Päevakava koostamisel lähtutakse kehtivatest tervisekaitsenõuetest kooli päevakavale ja õppekorraldusele.
 3. Päevakava koostamisel on arvestatud õpilase vanusest ja füsioloogilistest iseärasustest tulenevat tervise seisundit, töövõimet ning õpivalmidust, õppeainete raskust ning õppeülesannete täitmiseks sobivaid õppeviise ja – meetodeid.

II ÕPPETUNDIDE JA VAHETUNDIDE AJAD

 1. Koolimaja uksed avatakse igal tööpäeval kell 07:00 ja suletakse 21:00
 2. Õppetunnid algavad üldjuhul kell 08:00, esmaspäeviti kell 08:55, ja toimuvad tunniplaani alusel.

Tunnid toimuvad järgmistel kellaaegadel:

 1. tund 08:00 – 08:45
 2. tund 08:55 – 09:40
  Söögivahetund – 1. klassid
 3. tund 09:50 – 10:35
  Söögivahetund – 2.–4. klassid
 4. tund 10:55 – 11:40
  Söögivahetund – 5.–7. klass
 5. tund 12:00 – 12:45
  Söögivahetund – 8.–9. klassid + gümnaasium
 6. tund 13:05 – 13:50
 7. tund 13:55 – 14:40
 8. tund 14:45 – 15:30

Toitlustamine söögivahetundide ajal toimub õpilaspiletite alusel. Palume kõigil kinni pidada omale määratud söögivahetundide ajast!

 • Õppetundide läbiviimine toimub tunniplaani alusel.
 • Tunniplaan on päevakava osa, mis koostatakse lähtuvalt riiklikes õppekavades sätestatud õpilase nädalakoormusest, riikliku õppekava alusel koostatud kooli õppekavas olevast tunnijaotusplaanist, õppeainete raskusest ning eeldatavatest õpitulemustest
 • Ringide töö toimub üldjuhul pärast õppetunde.
 • Ainekonsultatsioonid toimuvad pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.
 • Õpilasüritused lõpevad hiljemalt kell 22:30.

III ARENGURING

 • 12:00 – 13:00 aktiivne tegevus õues või spordisaalis, vaba aeg õpetaja järelvalve all
 • 13:00 – 13:40 koduste tööde tegemine/lugemine/õppimine 
 • 13:40 – 14:00 söömine
 • 14:00 – 15:00 loovtegevused või sport (kunst, käsitöö, arendavad mängud ja tegevused, õppefilmid, spordimängud)