VEPA Käitumisoskuste Mäng Tallinna Laagna Gümnaasiumis

Alates 2021. õppeaastast rakendatakse meie koolis VEPA Käitumisoskuste Mängu metoodikat, mille eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni ja sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arengule. Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat õpetajad Piret Orgusaar ja Kelly Rebane. Lisaks osalevad hetkel 3 õpetajat koolitusprogrammis.

VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis rakendatakse VEPA metoodikat alates 2014/2015 õppeaastast. VEPA metoodika koolituse on läbinud rohkem kui 800 õpetajat enam kui 120 koolist üle Eesti.

VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele eneseregulatsiooni. Eneseregulatsioon on oskuste kogum, mis hõlmab keskendumist, tähelepanu ümberlülitamist, paindlikkust, püsivust, toimetulekut tugevate tunnetega ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. VEPA puhul on suur rõhk pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele, mis toetab laste sotsiaalset ja emotsionaalset kompetentsi.

Aastatel 2016–2018 Eestis läbi viidud VEPA metoodika mõju-uuring on tõestanud, et VEPA rakendamine vähendab käitumisprobleeme klassis ja parendab laste hakkamasaamist tunnis. Rohkem infot VEPA mõju-uuringu kohta leiab Tervise Arengu Instituudi nooremteaduri Karin Streimanni esinemisest.

Arenenud eneseregulatsioon ja sotsiaal-emotsionaalsed oskused omavad suurt mõju inimese käekäigule ja heaolule. Uuringutega on tõestatud, et VEPA rakendamine algklassides aitab ennetada sõltuvuste teket, koolist väljalangemist ja agressiivset käitumist noorte seas. Meie kooli jaoks on väga oluline VEPA metoodika tõhus ennetav mõju.

Lastele meeldivad kõige rohkem sellised VEPA elemendid nagu kiidud, nimepulgad ja memmevigurid. Oleme märganud, et VEPA metoodika kasutamine õppetöös on aidanud õpilastel paremini keskenduda õppetööle ning paremad on ka omavahelised suhted. Õpetajad on tähele pannud, et õpilaste osalemine ning keskendumine õppetööle on märgatavalt paranenud. Meie kooli missioon on luua õpilastele õppimist ja õpetamist toetav koolikeskkond. VEPA rakendamisel on selles oluline osa.

Metoodika omandamiseks läbivad õpetajad õppeaasta jooksul kolmepäevase koolituse ning neid toetab jooksvalt ka VEPA mentor. Mentor külastab nende tunde, aitab kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustab metoodika rakendamisega seotud küsimustes. Kui õpetajal on VEPA metoodika selge, siis võib ta seda rakendada veel mitme aasta jooksul, et pakkuda tuge erinevatele lastele ja luua oma klassis turvalist, sõbralikku ja õppimisele orienteeritud õhkkonda. Meie koolist on VEPA metoodika lühikoolituse läbinud tugiteenuste juht ja algklasside õppealajuhataja, mis aitab meie kooliperel lähtuda samadest põhimõtetest.

Rohkem informatsiooni VEPA metoodika kohta leiate VEPA kodulehelt ja Facebooki lehelt. Lapsevanematele võib pakkuda huvi brošüür VEPA kodu.