VISIOON

Jätkusuutlik turvalise keskkonnaga infotehnoloogiat ja tervishoiuõpet pakkuv tunnustatud kool, kus kõigil on hea olla. Koolis kujunevad head õpioskused ning väärtustatakse koostööd, traditsioone, eesti keelt ja kultuuri, innovatsiooni, loovust ja tervislikke eluviise.

MISSIOON

Loome õpilastele õppimist ja õpetamist toetavas koolikeskkonnas võimalused kujuneda elus toimetulevaks, eesti keelt ja kultuuri väärtustavaks, oma juuri hindavaks kodanikuks. Pakume häid tingimusi sportimiseks, prantsuse keele omandamiseks ja majandusõppeks. Gümnaasiumi lõpetaja on omandanud mitmekülgsed teadmised infotehnoloogias või tervishoius. Oleme üks parimatest õppimist, õpetamist ja tervist väärtustavatest koolidest.

PÕHIVÄÄRTUSED

KOOSTÖÖ – ühine otsustamine, kaasamine, üksteisega arvestamine
ARENG – motiveeritus ja valmidus elukestvaks õppeks
HOOLIVUS – hooliv suhtumine endasse, teistesse ja ümbritsevasse keskkonda
LAPSESÕBRALIKKUS – otsuste tegemine lähtuvalt laste huvidest
VASTUTUSTUNNE – kohustuste täitmine ning lubadustest kinni pidamine
SUHTLEMISOSKUS – suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus
VIISAKUS – üldkehtivate viisakusreeglite järgimine
TURVATUNNE – õigeaegne märkamine ja abivajaja toetamine