Tööpakkumised:

Tööpakkumised asuvad lehel Kontakt => Tööpakkumised.

Eelarve:

Eelarvega seonduv teave on leitav Tallinna kodulehelt.

Riigihanked:

Riigihangetega seonduv teave on leitav riigihangete registrist.

Käesoleval aastal kool hankeid ei planeeri.

Tellitud uuringud ja analüüsid:

Tellitud uuringud ja analüüsid puuduvad.

Tuleohutusjärelevalve:

Tuleohutusjärelevalve õigusaktid on avaldatud Päästeameti kodulehel.

Haldusjärelevalve, riiklik ja teenistuslik järelevalve:

Haridus- ja Teadusministeerium
Munga 18, Tartu 50088
Telefon: +372 735 0222
E-post: hm@hm.ee

Tallinna Haridusamet
Estonia pst 5a, Tallinn 10143
Telefon: +372 640 4590
E-post: haridusamet@tallinnlv.ee

Päästeamet
Raua 2, Tallinn 10124
Riigiinfo telefon: 1247
E-post: rescue@rescue.ee

Tööinspektsioon
Mäealuse 2/3, Tallinn 12618
Telefon: +372 640 6000
E-post: ti@ti.ee

Terviseamet
Paldiski mnt 81, Tallinn 10614
Telefon: +372 794 3500
E-post: info@terviseamet.ee

Põllumajandus- ja Toiduamet
Teaduse 2, Saku, Harjumaa 75501
Telefon: +372 605 1710
E-post: pta@pta.agri.ee

Andmekaitse Inspektsioon
Tatari 39, Tallinn 10134
Telefon: +372 627 4135
E-post: info@aki.ee

Keeleamet
Roosikrantsi 6, Tallinn 10119
Telefon: +372 626 3346
E-post: info@keeleamet.ee

Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Endla 10A, Tallinn 10122
Telefon: +372 620 1707
E-post: info@ttja.ee

Keskkonnaamet
Roheline 64, Pärnu 80010
Telefon: +372 662 5999
E-post: info@keskkonnaamet.ee

Riikliku järelevalve ettekirjutused/otsused:

Ettekirjutused/otsused puuduvad.

Jõustunud kohtulahendid:

Jõustunud kohtulahendid puuduvad.

Dokumendiregister:

Kooli saabuvad ametlikud dokumendid registreeritakse Tallinna ametiasutuste dokumendiregistris.

Korruptsiooni ennetamine:

 • Korruptsiooni ennetamise eest vastutab koolis direktor Urmas Sadam: direktor@laagna.edu.ee, +372 632 7907.
 • Ametiseisund kaasneb järgmiste töökohtadega: direktor, õppejuht, õppe- ja arendusjuht, õpetaja, huvijuht, infojuht, raamatukoguhoidja, juhiabi, sekretär, haridustehnoloog, spordibaaside administraator.
  Alus: direktori 19.09.2023 käskkiri nr 1-2/2. Käskkiri on kättesaadav ka dokumendiregistri avalikust vaatest.
 • Ostumenetlusega riigihangete korraldamise eest vastutavateks isikuteks on õppejuht, õppe- ja arendusjuht, haridustehnoloog, juhiabi, infojuht, raamatukoguhoidja, spordibaaside administraator.
  Alus: direktori 16.05.2024 käskkiri nr 1-2/30. Käskkiri on kättesaadav ka dokumendiregistri avalikust vaatest.
 • Korruptsiooni ennetamise juhend
 • Koolitusmaterjal
Teated toimingupiirangu kohaldamata jätmise kohta

Teated puuduvad

Vastavalt korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 1 punktide 1, 2 ja 3 on ametiisikul keelatud toimingu või otsuse tegemine, kui:

 • otsus või toiming tehakse ametiisiku enda või temaga seotud isiku suhtes;
 • ametiisik on teadlik tema enda või temaga seotud isiku majanduslikust või muust huvist, mis võib mõjutada toimingut või otsust;
 • ametiisik on teadlik korruptsiooniohust.

Korruptsioonivastase seaduse § 11 lg 3 punktide 4, 5 ja 7 järgi toimingupiiranguid ei kohaldata:

 • kui ametiisiku asendamine ei ole võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu;
 • toimingute või otsuste puhul, millega avalikku ülesannet täitev asutus tagab oma töö korraldamise, välja arvatud teenistusalased otsused;
 • linnaasutuses, kui kohaliku omavalitsuse üksuse eripära arvestades oleks toimingupiirangu kohaldamine avaliku huvi seisukohast ebamõistlik.
Andmed uuendatud 16.05.2024