Distantsõppe korraldus

 1. Õpilasel on kohustus osaleda distantsõppes – iseseisev töö ja veebitunnid.
 2. Distantsõppe ajal viibib õpilane kodus ja järgib aineõpetajate poolt antud töökorralduslikke juhiseid.
 3. Kehtib trimestri/kursuse tunniplaan ja õpetaja ning õpilane on kättesaadavad kokku lepitud suhtluskanali kaudu.
 4. Aineõpetaja valib vahendid ja metoodika, mille abil õppetööd läbi viia ning teavitab sellest õpilasi eKooli kaudu. Õpetaja valib enda jaoks sobiva suhtluskanali ja teavitab õpilasi selle kasutamisest eKoolis. (näiteks e-post, Google Hangouts, Zoom, Meet, Skype jt).
 5. Kõik juhised tundideks lisatakse eKooli. Iseseisev töö märgitakse koduse ülesandena.
 6. Distantsõppepäeval algab koolipäev tunniplaanijärgselt (tavapäraselt kell 8:00).
 7. Distantsõppepäeva ülesanded paneb õpetaja eKooli hiljemalt sama koolipäeva hommikul kell 8:00.
 8. Distantsõppel olles toimuvad veebitunnid vastavalt tunniplaanile. Ainetundidest vähemalt 50% toimuvad veebis.
 9. Veebitunnis osalemine on õpilasele kohustuslik, sest veebitund on samaväärne õppetunniga koolis. Veebitundidest puudumise fikseerib õpetaja, puudumise põhjendab lapsevanem eKooli kaudu.
 10. Kui õpilane ei osale veebitunnis, võib õpetaja anda õpilasele kohustusliku hindelise ülesande.
 11. Veebitundides osalevad ainult selle klassi või rühma õpilased, kellele tund toimub. Õpetajal on õigus nõuda õpilastelt veebipildi jagamist ja vajadusel mikrofoni kasutamist, et veenduda õpilaste tunnis osalemises.
 12. Distantsõppes, sealhulgas veebitundides osalemiseks vajavad õpetajad ning õpilased laua- või sülearvutit, nutitelefoni või tahvelarvutit ning internetiühendust, töötavat kaamerat ja mikrofoni. Vajadusel saab sülearvuti laenutada koolist, täites vastava taotluse ja allkirjastades kasutuslepingu.
 13. Distantsõppepäevadel hindamiskorralduses ptk 7 muudatusi ei ole.
 14. Distantsõppel olevad õpilased ei tule koolimajja, kui ei ole määratud teisiti.
 15. Kui aineõpetaja märkab nädala jooksul, et on õpilasi, kes ei osale distantsõppes, teavitab ta sellest klassijuhatajat. Klassijuhatajad fikseerivad eKoolis õpilased (haiged õpilased), kes pole võimelised tervisliku seisundi tõttu sooritama distantsõpet, märkega “H”.
 16. Õpetaja on õpilastele ja vanematele meilitsi kättesaadav 9:00 – 15:00 nendel tööpäevadel, kui tal on tunniplaanijärgsed tunnid. Küsimuste korral pöördub õpilane/lapsevanem esmalt aineõpetaja poole. Õpetajate kontaktaadressid leiab kooli kodulehelt.
 17. Edasisi koolipoolseid juhiseid ning teateid edastatakse e-posti ja eKooli kaudu – palume neid suhtluskanaleid regulaarselt kontrollida.