Novembrikuu klassijuhataja

Tallinna Laagna Gümnaasiumi novembri “Kuu klassijuhataja” tiitli pälvisid Minna-Mirjam Kurvits ja Tiina Väinsalu.

Minna-Mirjam Kurvits on noor õpetaja, kes toetab teadliku tegevuse ja isikliku eeskujuga õpilaste väärtushoiakute ja õpioskuste kujunemist. Ta on suutnud hoida imelist tasakaalu vastanduvate poolte vahel: ta on sõbralik ja toetav, kuid samas ka range ja nõudlik. Selle tunnistuseks, et õpetaja lapsi südames väga armastab, on asjaolu, et lapsed hindavad teda väga ja tema sõnal on nende jaoks väga suur kaal. Tema poolt loodud õpi- ja kasvukeskkonnas on paigas selged kokkulepped, mis tagavad igale õpilasele kindlustunde ning teadmise, et ta on oluline ja väärtustatud. Minna-Mirjam on õpetaja, kellel on õiged väärtushinnangud. Ta hoolitseb selle eest, et klass oleks kokkuhoidev. Minna-Mirjam tunneb väga hästi oma õpilasi ning teab nende tugevusi ja nõrkusi. Igaüht märgatakse, toetatakse ja see on isiksuseks kujunemisel väga oluline. Minna-Mirjami õpilased on viisakad, distsiplineeritud, vastutustundlikud, hoolsad, õpihimulised ja ettevõtlikud. Õpetaja Minna-Mirjam on alati oma õpilaste jaoks olemas. Ta pöörab suurt tähelepanu koolikiusamise vältimisele, kasutades “Kiusamisest vabaks!” programmi tehnikaid. Kindlasti aitab sellele kaasa tihe klassivälise tegevuse organiseerimine ja pidev rühmatööde tegemine. Mõtleb pidevalt välja uusi ja põnevaid ideid, avardab õpilaste silmaringi, kasutab tundides palju elulisi näiteid. Õpilased austavad ja usaldavad teda. Ta on eeskuju selle sõna kõige otsesemas mõttes.

Näiteks, kui Minna-Mirjamil oli hiljuti klassis probleem küberkiusamisega, asus ta kohe probleemi lahendama. Ta kutsus kooli noorsoopolitseiniku teemat selgitama ning tegeles sellega, et õpilastele jõuaks kohale, kui oluline on üksteise austamine internetis.

Tänapäeva koolielus kipub haridus ja teadmiste omandamine esiplaanile tõusma ning kasvatus oma kõige laiemas tähenduses (isiksuseomadused, kombed, rüht, jne) tagaplaanile jääma. Sünnipäraselt pole meile kaasa antud selliseid iseloomuomadusi nagu näiteks ausus, sõnapidamine, heatahtlikkus, abivalmidus. Need tulevad koos kasvatusega ehk mõistust haritakse ja iseloomu kasvatatakse. Kui jätame mõistuse harimise kõrval unarusse iseloomu vormimise, on tulemuseks viltukasvanud inimene.

Õpetaja Minna-Mirjam väärib esiletõstmist nii hariduse kui kasvatuse võrdse tähtsustamise poolest. Tema klassis on väärtustatud nii teadmised kui heaks kaaslaseks olemise põhitavad. Kasvatus ja kasvamine on protsess ning nii tuleb ikka ja jälle õpilastele neid inimeseks olemise põhitõdesid meelde tuletada. Õpetaja Minna-Mirjam teeb seda väsimatult ja pühendunult. Teda iseloomustab ehk kõige enam Konfutsiuse ütlus, et mida iganes sa ka teed, tee seda kogu südamest. Iga lapsevanem ja õpilane on õnnelik sellise õpetaja üle!

Lastevanematega on Minna-Mirjamil väga hea ja avatud suhtlus. Ta teeb tihedat koostööd lapsevanematega, et lapsi õppetöös edasi aidata ja neid õigesti käituma suunata. Ta õpetab õpilastele vastutuse võtmist nii oma tegemiste kui tegematajätmiste eest.

Õpetaja Minna-Mirjam teeb oma tööd südamega ja pühendub oma klassile täielikult. Ta käib klassiga väga tihti erinevatel õppekäikudel, võtab klassiga ette toredaid üritusi nii koolis (Halloween, mängude hommik, hommikuringid) kui ka võimalusel väljaspool kooli (uisutamine, kinoskäigud).

Rohelise kooli liikmena on Minna-Mirjam kogu hingest keskkonda ja loodust väärtustav ning õpetab enda õpilasi samuti keskkonnast lugu pidama. Klassiga osaleti Maailmakoristuspäeval, käimas on annetuste kogumine Lasnamäe kassitoa kassidele. Minna-Mirjami klass osaleb Tallinna Botaanikaaia lugemisprogrammis “Loeme ennast botaanikaaeda”. Klassi jõuluhommikuks planeerib ta tervislike ampsude tegemist, et selgitada õige toitumise kasulikkust ja mõju. Klassiga on oldud aastaid vaderiks Tallinna loomaaia kuningtamariinidele.

Minna-Mirjam on väga aktiivne õpetaja, kes kuulub ka veel Liikuma Kutsuva Kooli töörühma. Ta on osalenud mitmetel koolitustel ning koolitanud ja juhendanud kolleege, kuidas laste liikumisharjumusi kujundada ja aktiivtegevusi korraldada.

Lisaks kõigele on Minna-Mirjam hooliv ja tähelepanelik kolleeg. Ta on täpne ja nõudlik nii enda kui teiste suhtes. Ta hoiab ennast järjepidevalt kursis pedagoogikavaldkonna uuendustega, on pühendunud ja tema pühendumus inspireerib. Ta ei panusta mitte ainult enda klassi, vaid ka kogu kooli tervikuna. Eelmisel aastal enne jõule algatas Minna-Mirjam heategevusürituse “Vaprusehelmed kroonilisi haigusi põdevatele lastele”, millest võtsid osa kõik 1.–4. klasside õpilased ning abistajatena olid klasside juures ka gümnaasiumi ja põhikooli vanema astme õpilased. Minna-Mirjam koordineeris Rohelise kooli plakatite konkursi korraldamist.

Minna-Mirjam on ettevõtlik, koostööaldis ja vastutustundlik õpetaja, kes teeb oma tööd südamega. Tema üle on uhked tema õpilased, lapsevanemad ning kolleegid ja ta väärib tunnustust igati.

Tiina Väinsalu on suurepärane klassijuhataja ja ka hea aineõpetaja. Teda võiks kiitma jäädagi ja ka lapsed hoiavad teda väga. Ta märkab oma õpilaste tugevusi, soove ja vajadusi, on abivalmis ja sõbralik ning toetab nii õpilasi kui ka nende vanemaid. Ta on väga vastutustundlik, avatud ning innustav. Tiina on lastele nagu ema. Ta on range, kuid õiglane, samas lahke ja hea. Koolis on rahvast palju ja ikka tekib laste vahel nägelemist. Kui klassis on tekkinud mingi probleem või mure, saab see kiiresti lahendatud. Tiina seisab enda klassi laste eest. Väga oluline on info liikumine kooli ja kodu vahel, seegi on Tiinal kiirelt korraldatud.

Õpilased kirjutavad, et õpetaja Tiina aitab neid iga kord kui neil on probleemid ja suhtleb nendega hommikuti, kui nad on kooli jõudnud. Klassijuhataja teeb neile palju huvitavaid üritusi nagu ekskursioonid ja klassiõhtuid.

Tiina on klassijuhatajana õpilasi toetav, iga õpilase mure on ka tema mure. Ta märkab õpilast ja suhtleb pidevalt lastevanematega.

Klassijuhataja Tiina Väinsalu on suure ja sooja südamega klassijuhataja.